دوره‌های آموزشی

یکی از اهداف اصلی دانشسرای صنعت نفت، آموزش و تربیت نیروهای متخصص برای صنعت نفت کشور می‌باشد که برای دستیابی به این هدف، دانشسرای صنعت نفت اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز صنعت نفت، با همکاری نخبگان علمی داخلی و خارجی، نموده است.

این دوره‌ها که عمدتاً دوره‌های بلندمدت و میان‌مدت در حوزه مدیریت تخصصی صنعت نفت می‌باشند، در قالب دوره‌های آموزش عالی آزاد و دوره‌های آموزش جامع و تخصصی و با همکاری نخبگان دانشگاهی صنعت نفت کشور، برگزار می‌گردند.

این دوره به صورت میان‌مدت و با هدف آموزش جامع مباحث مرتبط با مدیریت پروژه در حوزه صنعت نفت برای تربیت نیروهای حرفه‌ای برگزار می‌گردد.

مدت: ۱۱۶ ساعت (۵ ماه)
زمان شروع: نیمه دوم تیر ۱۴۰۳
مهلت ثبت نام: دوشنبه۱۱ تیر ۱۴۰۳
شهریه: از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (قسطی)
مهلت باقی‌مانده تا پایان زمان ثبت نام
روز ‌ و
ساعت‌

این دوره به صورت میان‌مدت و با هدف آموزش جامع مباحث مرتبط با مدیریت قرارداد در حوزه صنعت نفت برای تربیت نیروهای حرفه‌ای برگزار می‌گردد.

مدت: ۴۸ ساعت (۳ ماه)
زمان شروع: نیمه دوم تیر ۱۴۰۳
مهلت ثبت نام: دوشنبه۱۱ تیر ۱۴۰۳
شهریه: از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (قسطی)
مهلت باقی‌مانده تا پایان زمان ثبت نام
روز ‌ و
ساعت‌

این دوره به صورت میان‌مدت و با هدف آموزش جامع مباحث مرتبط با ارزیابی اقتصادی در حوزه صنعت نفت برای تربیت نیروهای حرفه‌ای برگزار می‌گردد.

مدت: ۳۲ ساعت (۲ ماه)
زمان شروع: نیمه دوم تیر ۱۴۰۳
مهلت ثبت نام: دوشنبه۱۱ تیر ۱۴۰۳
شهریه: از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (قسطی)
مهلت باقی‌مانده تا پایان زمان ثبت نام
روز ‌ و
ساعت‌

این دوره به صورت میان‌مدت و با هدف آموزش جامع مباحث مرتبط با هوشمندسازی کسب و کار و نرم‌افزار Power BI برگزار می‌گردد.

مدت: ۳۶ ساعت (۶ هفته)
زمان شروع: ۲۴ آبان ۱۴۰۱
مهلت ثبت نام: ۱۵ آبان ۱۴۰۱
شهریه: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
مهلت باقی‌مانده برای ثبت نام
روز و ‌
ساعت

MBA

این دوره به صورت بلندمدت و با هدف آموزش کامل اصول حرفه‌ای مدیریت در حوزه صنعت نفت برای تربیت مدیران ارشد برگزار می‌گردد.

مدت: ۳۰۴ ساعت (۱۰ ماه)
زمان شروع: به زودی اعلامی می‌شود
مهلت ثبت نام: تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمدید شد
شهریه: از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (قسطی)
مهلت باقی‌مانده تا پایان زمان ثبت نام
روز و ‌
ساعت

DBA

دوره آموزش عالی آزاد
DBA صنعت نفت

این دوره به صورت بلندمدت و با هدف آموزش کامل اصول حرفه‌ای مدیریت در حوزه صنعت نفت برای تربیت مدیران عالی برگزار می‌گردد.

مدت: ۴۰۰ ساعت (۱۵ ماه)
زمان شروع: به زودی اعلام می‌شود
مهلت ثبت نام: تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمدید شد
شهریه: از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (قسطی)
روز و ‌
ساعت

Post DBA

دوره آموزش عالی آزاد
Post DBA صنعت نفت

این دوره به صورت بلندمدت و با هدف آموزش کامل اصول حرفه‌ای مدیریت در حوزه صنعت نفت برای تربیت مدیران فوق عالی برگزار می‌گردد.

مهلت باقی‌مانده تا پایان زمان ثبت نام
روز و ‌
ساعت

دوره‌های مهارتی صنعت نفت شامل دوره‌های تک‌درس و تخصصی می‌باشند که بصورت کوتاه مدت و بنا به نیاز بصورت تئوری یا عملی برگزار می‌شوند.