مدیریت پروژه صنعت نفت

مدیریت پرژوه صنعت نفت شامل موارد مختلفی به شرح زیر می باشد:

  • استانداردهای مدیریت پروژه صنعت نفت
  • مدیریت کیفیت و ریسک در مدیریت پروژه